ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 2559

จากประกาศ ใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปะกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา นโยบาย การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน ในการ พัฒนาคุณภาพ คนไทยและ การศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จึงปรับมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดค่า เป้าหมาย ของการพัฒนา ตามมาตรฐาน การศึกษา โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐาน การศึกษา การประเมิน คุณภาพ ภายใน และเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนสตรีราชินูทิศได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามเป้าหมาย ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับสูงขึ้น ระดับดีเยี่ยม

No Comments

Leave a Comment