ครบรอบ 98 ปี สตรีราชินูทิศ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชินี ใน สมเด็จพระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริ จะสร้างโรงเรียน สำหรับเด็กผู้หญิง ในมณฑลอุดรธานี แต่ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร และภริยา จึงออกเชิญชวน ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนในมณฑล ให้บริจาคทรัพย์ สร้างโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชีนาถ โดย ได้ปรับปรุงโรงเรียนอุปถัมภ์นารี ที่อยู่ภายในจวนผู้ว่าการมณฑล เดิมให้รองรับกุลธิดาชาวมณฑลอุดรธานี

เมื่อแล้วเสร็จ จึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ขอพระราชทานนามโรงเรียนจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า ราชินูทิศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2463 ทางโรงเรียน จึงถือเอาวันนี้ เป็นคล้าย วันสถาปนาโรงเรียน เป็นต้นมา

และในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โรงเรียน ได้รับพระราชทาน ตราประจำโรงเรียนที่ใช้ในปัจจุบัน จวบจนปีนี้เป็นปีที่ 98 ของโรงเรียน

No Comments

Leave a Comment