โรงทานอันอุดมสมบูรณ์

เนื่องในวัน Open House นี้ ทางโรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเขตบริการ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนในเขตเทศบาล นครอุดรธานีทั้งหมด ได้มา เยี่ยมชมการจัดกิจกรรม การเรี่ยนการสอน ของทางโรงเรียน ทั้งมีโรงทาน ไว้คอยบริการนักเรียน ที่มาเยี่ยมชม โดยมีคณะครู ศิษย์เก่า พ่อค้า คหบดี ประชาชนให้การสนับสนุน ทำโรงทานแจกลูกนักเรียน ให้ได้ทานอาหาร ขนม น้ำ มากมาย

No Comments

Leave a Comment